Zaprawa REBET A przy budowie i naprawie obiektów hydrotechnicznych

Większość obiektów gospodarki wodnej eksploatowanych w Polsce jest zaawansowanych wiekowo, a z uwagi na trudne i destrukcyjne warunki ich pracy wykazuje wiele uszkodzeń i wymaga remontu oraz napraw. Specyfika betonowych budowli hydrotechnicznych charakteryzuje się szczególnie trudnymi warunkami pracy wynikającymi z ciągłego kontaktu z wodą, często agresywną dla betonu, z wpływu warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, zmienna temperatura od ujemnej do dodatniej) oraz oddziaływań mechanicznych. Istniejące obiekty hydrotechniczne zgodnie z „Prawem budowlanym” muszą być utrzymywane w należytym stanie technicznym, a w miarę potrzeby powinny być remontowane i naprawiane.

Środki reprofilujące i zabezpieczenia powierzchniowe (materiały i technologie ich wbudowania) stosowane w remontach budowli hydrotechnicznych z betonu muszą wykazywać wiele właściwości, w części specyficznych dla budowli wodnych, tj. narażonych na kontakt z wodą, przemienne zamrażanie i odmrażanie (także z udziałem środków odladzających), obciążenia erozyjne i agresję chemiczną oraz skrośne przenikanie wody pod ciśnieniem.

Do napraw i renowacji takich przegród należy użyć materiałów o parametrach i właściwościach, które zagwarantują skuteczne wykonanie prac. Aby ułatwić dobór materiał, po konsultacjach z przedstawicielami eksploatatorów oraz rzeczoznawcami w tej dziedzinie, opracowano zastawienie parametrów koniecznych i wystarczających przy prowadzeniu prac na obiektach hydrotechnicznych.

Materiał użyty do renowacji i uszczelnienia obiektów budowlanych infrastruktury hydrodechnicznej (m.in. jazy, przepusty, stopnie wodne, mosty) powinny spełniać poniższe wymagania:

 • wykazywać wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 40 MPa,
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach > 2,5 MPa,
 • wykazywać wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5,0 MPa,
 • skurcz liniowy < 0,09 %,
 • moduł sprężystości > 25 GPa,
 • zapewniać wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa),
 • przepuszczalność pary wodnej Sd < 1,0 m,
 • odporność na ługujące działanie wody,
 • zabezpieczać zbrojenie w konstrukcji przed korozją,
 • klasa ekspozycji XA3 (z uwagi na dezynfekcję zbiornika),
 • odporna na promieniowanie UV – brak utraty przyczepności i ciągłości powłoki (dot. odsłoniętych części zbiornika),
 • brak spadku wytrzymałość po przemarzaniu,
 • odporna na promieniowanie UV – brak utraty przyczepności i ciągłości powłoki,
 • reakcja na ogień – klasa A1,
 • zaprawa cementowa mineralna,
 • zapewnia renowacje struktury naprawianego betonu poprzez wypełnienie systemu porów i kapilar nowymi strukturami – zaprawa krystalizująca („penetracja” w głąb konstrukcji),
 • monolituje się z podłożem – zabezpieczenie przed odspajaniem na skutek zewnętrznego parcia wody oraz występowania przemiennie ciśnień parcia i odporu,
 • wszystkie prace na powierzchniach naprawianych można prowadzić jednym materiałem,
 • warstwa sczepna nie wymagana,
 • umożliwić wykonanie prac w sposób zmechanizowany,

UWAGA - zmiana powyższych parametrów na inne lub rezygnacja z niektórych może spowodować np. zwiększenie kosztów inwestycji lub ograniczenie skuteczności wyprawy.

Podstawowe dokumenty zastosowanych materiałów

 • Aprobata Techniczna ITB / Krajowa Ocena Techniczna ITB –powłoki ochronne powierzchni zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia, powłoki ochronne powierzchni m.in. zbiorników w oczyszczalniach komunalnych oraz do izolacji powierzchni studni i komór sieci kanalizacyjnej.
 • Atest Higieniczny PZH,
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji,

Przed przystąpieniem do prac należy:

 • dokonać wizji lokalnej, aby uszczegółowić zakres remontu,dokonać wizji lokalnej, aby uszczegółowić zakres remontu,
 • wykonać badanie na odrywanie podłoża nośnego – pull-off ok. 1,0 MPa
 • wykonać próbne aplikacje zaprawy pod kątem przyjętej technologii naprawy.

Opinia prof. Wiesława Buczkowskiego dot. dotycząca zaprawy mineralnej REBET pod kątem możliwości zastosowania jej do skutecznej i trwałej naprawy obiektów hydrotechnicznych w zakładce Realizacje > Referencje.